Debra van der Heide

Privacy Verklaring

Debra van der Heide vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevens- bescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan jou uit welke gegevens ik van jou ver- zamel en waarom ik dit doe. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact opne- men via hello@debravanderheide.nl.

Artikel 1 Wie ben ik?

Debra van der Heide is een eenmanszaak, gevestigd te (4812 EK) Breda aan Oranjeboomstraat 106. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73034231. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw per- soonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?

Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die ik van jou verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk jouw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende gegevens, adres, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Jij kunt hierbij denken aan jouw social media kanalen. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik ver- wijder deze gegevens 5 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Om jouw bestelling te beheren zal ik jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, e-mail, btw-nummer en betalingsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw (bedrijfs)naam met bijbe- horende Kamer van Koophandel gegevens, factuuradres, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te be- waren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou anonimiseren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik jouw naam, e- mail en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 2 jaar na afhandeling verwijderen.

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van de nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

page1image1852420208

Ik verwerk jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, website of social me- dia account en bankrekeningnummer voor affiliate marketing. Ik verwijder deze gegevens zodra de cookie-periode van de affiliatie is beëindigd of jij geen lid meer bent van het af- filiate programma

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics en retarget- ing diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samen- hangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te ver- beteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en een Face- book Pixel en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kan ik gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven.

Wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam en e- mail. Met het versturen van het formulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij zodat ik jouw vraag kan beantwoorden. De gegevens van dit formulier verwijder ik zodra de vraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam, bedrijfsnaam, eventuele video en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang. Ik ver- wijder deze wanneer ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

Ik verwerk jouw naam, e-mailadres en overige gegevens die van belang zijn voor de desbetreffende training, webinar of freebie wanneer jij je hiervoor inschrijft. Deze gegevens worden verzameld via een inschrijfformulier. Ik bewaar deze gegevens tot jij je uitschrijft. Jij kunt nog opvolg mails krijgen die verband houden met het onderwerp van de training, webinar of freebie waarvoor jij je hebt ingeschreven. Daarnaast kan het priva- cybeleid van een derde partij van toepassing zijn op deze gegevens, wanneer jij via deze derde partij een toegangsbewijs aanschaft. Indien het een betaalde webinar of training betreft, verwerk ik tevens jouw factuurgegevens. Deze gegevens bewaar ik 7 jaar con- form de regels van de Belastingdienst.

Ten behoeve van jouw persoonlijke account in de online leeromgeving verwerk ik tot slot een wachtwoord. Ik sla dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw e- mailadres en/of gebruikersnaam. Dit doe ik om beveiligingsfraude te voorkomen. Ik be- waar deze accountgegevens totdat jij jouw account verwijdert.

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door mij hebt laten verwerken.

1. Inzage – Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien. 2. Wijziging – Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten ver- beteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen. Jij

kunt zelf ook een aantal gegevens wijzigen in jouw persoonlijke account.
3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht – Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen

brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm

die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestem-

ming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik jou kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar hello@debravanderheide.nl. Ik zal jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer ik niet aan jouw verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bed- rijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen

Ik raad jou aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in mijn beleid kan aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik jouw gegevens gebruik, kun jij een e-mail sturen naar hello@debravanderheide.nl. Als jij een klacht hebt over de manier waarop ik met jouw gegevens omga kun jij mij dat ook laten weten. Daarnaast kun jij contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

page3image1865949696 page3image1865950016 page3image1865950336